Письмо из Щецина

Fundacja na rzecz wspierania dyplomacji publicznej im. A.M. Gorczakowa

Dyrektor Wykonawczy

Leonid Wadimowicz Dracziewski

Фонд поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.

Россия, 105064, Москва,
Яковоапостольский пер., д. 10, стр. 1.

Исполнительный Директор

Драчевский Леонид Вадимович

Szanowny Panie Dyrektorze,

Z ogromną satysfakcją informuję, że zorganizowany przez Fundację im. Gorczakowa press-tour dla polskich dziennikarzy na północno-zachodni Kaukaz we wrześniu 2017 r. , w którym miałam przyjemność uczestniczyć – przyniósł wymierne korzyści.

Podczas pobytu na Kaukazie, m.in. odwiedziliśmy Czeczenię. W programie wizyty polskich dziennikarzy w Groznym znalazło się spotkanie z  kierownictwem Akademii Nauk Republiki Czeczeńskiej. z jej przewodniczącym – prof. dr. n. historycznych Szachrudinem Ajdijewiczem Gapurowem.

Czeczeńscy akademicy do rozmów z polskimi dziennikarzami przystąpili z prezentami. Przed każdym z nas piętrzyła się piramidka wydawnictw Akademii. Słuchając akademików i ich opowieści o pracy naukowo-badawczej, a także o kontaktach z polskimi naukowcami, kątem oka dostrzegałam w zbiorku książek pozycje, które w mojej ocenie powinny zainteresować szczecińskich naukowców, przede wszystkim historyków i politologów. Były w nim słowniki, naukowe opracowania o etosie narodów Kaukazu, historyczno-etnograficzne eseje o Czeczenii, materiały pokonferencyjne o tworzeniu prawa na południu Kaukazu i o konstytucji Republiki Czeczeńskiej, publikacje o roli osobowości w rozwoju rosyjsko-kaukaskich relacji, o wykorzystaniu etno-pedagogicznej wiedzy w humanistycznym wychowaniu młodzieży. Dorobek czeczeńskich naukowców dla badacza tych ziem był bezcenny.

Spytałam, więc prof. Gapurowa, czy nie będzie miał nic przeciwko ofiarowaniu prezentowanych publikacji Uniwersytetowi Szczecińskiemu, gdzie są wydziały politologii, historii, jest lektorat języka rosyjskiego. Prof. Gapurow ucieszył się, że wydawnictwa Akademii trafią na polski uniwersytet, a Alihan Israiłow, z resortu ds. młodzieży, który towarzyszył nam z ramienia rządu czeczeńskiego, zapewnił mnie, że książki na pewno dotrą do Polski. Po pewnym czasie paczka z książkami trafiła pod mój adres w Szczecinie.

W ubiegłym roku Uniwersytet Szczeciński doświadczał nagonki medialnej, m.in. z powodu  zatrudniania rosyjskich wykładowców i zorganizowanie seminarium z okazji setnej rocznicy urodzin Karola Marksa. „Nie ma atmosfery do uroczystego przekazania ciekawego księgozbioru uczelni”, informowali mnie moi znajomi i przyjaciele z uniwersytetu.

W tym roku postanowiłam osobiście zwrócić się do rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dra n. historycznych Edwarda Włodarczyka. Napisałam do niego wprost: „Ze względu na to, że Uniwersytet Szczeciński ma wydziały historii, politologii i pokrewne, tematyka tej zdecydowanie islamskiej republiki w Federacji Rosyjskiej (Czeczenii) – jest szalenie interesująca, mało znana i prezentowana w naszym kraju wyłącznie z zachodniej perspektywy, a Pan Profesor jest wszak historykiem i doskonale wie, że do oceny wymagana jest też prezentacja opinii drugiej, czeczeńskiej strony – jestem głęboko przekonana, że dorobek akademików z Republiki Czeczeńskiej powinien zasilić uniwersytecką bibliotekę, a szczecińskie środowisko historyków i politologów ten dorobek poznać. Opinie i wyniki badań czeczeńskich naukowców powinny być uwzględniane w ocenie historii i współczesności Czeczenii”.

Rektor przekazał moje pismo wraz ze swoimi decyzjami w tej sprawie – Bibliotece Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego. Zbiór książek akademików czeczeńskich został przekazany 5 lipca tego roku na ręce Bogumiły Kozłowskiej, kierowniczki działu opracowania i gromadzenia zbiorów Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego. Książki z Czeczenii, po ich opracowaniu, trafią do filii biblioteki, z której korzystają naukowcy i studenci wydziałów humanistycznych Uniwersytetu Szczecińskiego, w tym politologii i historii. Kierownictwo Biblioteki skieruje pisemne podziękowanie do Akademii Nauk Republiki Czeczeńskiej.

Wg informacji Bogumiły Kozłowskiej, szczecińska biblioteka uniwersytecka jest jedyną w Polsce, która dostarczone z Czeczenii tytuły posiada w swoich zbiorach, czyniąc je unikatowymi w skali kraju. 

   Szanowny Panie Dyrektorze,

   Drogi Leonidzie Wadimowiczu,

Proszę przyjąć moje serdeczne podziękowanie za możliwość odwiedzenia Rosji i poznania Kaukazu. Podróż ta wzbogaciła księgozbiór uniwersyteckiej biblioteki o cenne pozycje, które pozwolą na bardziej obiektywne poznawanie Rosji i zdobywanie wiedzy u źródeł.

Za co jestem Panu i całej Fundacji szalenie wdzięczna.

Z wyrazami szacunku i sympatii

  Red. Zofia Bąbczyńska-Jelonek

________________________________________________________________________________

Zofia Bąbczyńska-Jelonek

Dziennikarz

Ul. Małopolska 46/11

70-515 Szczecin, Polska

Mail: zofia.jelonek@worl.pl

Phone: +48 501 352 352

Уважаемый Господин Директор!

С чувством глубокого удовлетворения хотела бы сообщить Вам, что организованный фондом им. Горчакова пресс-тур для польских журналистов на Северный Кавказ в сентябре 2017 года, в котором я имела честь принять участие принёс наконец свои плоды. Во время пребывания на Кавказе мы среди прочего посетили и Чечню. В программе визита польских журналистов была встреча с руководством Академии Наук Чеченской Республики и её президентом, профессором, доктором исторических наук Шахрудином Айдиевичем Гапуровым.

Чеченские ученые на беседу с польскими журналистами пришли с подарками. Перед каждым из нас возвышалась стопка книг издательства Академии наук. Слушая академиков и научных сотрудников и их рассказы о научно-исследовательской работе, а также о контактах с польскими учёными я краем глаза отмечала среди книг некоторые названия, которые могли бы заинтересовать щецинских учёных, прежде всего историков и политологов. Среди них были словари, научные работы о этосе народов Кавказа, материалы по итогам конференции о создании права в южной части Северного Кавказа и о Конституции Чеченской Республики, публикации о роли личности в развитии отношений между Россией и кавказским регионом, как составной частью РФ, о использовании этно-педагогики в гуманитарном воспитании молодёжи. Достижения чеченских учёных для исследователя этого региона бесценны.

Я спросила г-на Гапурова Ш.А. не будет ли он возражать, если подаренные книги будут переданы Щецинскому Университету, в котором есть факультеты политологии, истории, ведётся преподавание русского языка. Профессор был очень рад, что издания Академии попадут в польский университет, а Алихан Исраилов из департамента по делам молодёжи, который сопровождал нас и был представителем правительства Чечни заверил меня, что книги наверняка доставят в Польшу. По прошествии некоторого времени посылка с книгами пришла на мой адрес в Щецине.

В прошлом году Щецинский Университет удостоился пристального внимания масс-медиа из-за приёма на работу российских преподавателей и организацию семинара, посвящённого столетию со дня рождения Карла Маркса. «Условия не самые благоприятные для передачи интересного собрания книг учебному заведению», – сообщили мне мои друзья и знакомые в университете.

В этом году я решила лично обратиться к ректору Щецинского Университета профессору, доктору исторических наук Эдварду Влодарчику. Написала ему напрямую: «В связи с тем, что в Щецинском Университете есть факультеты истории, политологии тема исламской республики в составе Российской Федерации будет безумно интересна. Малоизвестная и представленная в нашей стране исключительно с точки зрения Запада, а Вы, господин профессор, будучи историком и превосходно знаете, что для объективной оценки необходимо изучение другой точки зрения, чеченской стороны я глубоко убеждена, что достижения академиков и научных сотрудников Чеченской Республики должны занять своё место на книжных полках университетской библиотеки, а профессиональное сообщество щецинских историков и политологов должно с ними ознакомиться. Мнения и результаты исследований чеченских учёных должны учитываться при оценке истории и современности Чечни».

Ректор передал моё письмо вместе с его решением по этому вопросу главной библиотеке Щецинского Университета. Собрание книг чеченских ученых было передано 5 июля сего года в руки Богумилы Козловской – руководителя отдела по исследованию и собранию книг главной библиотеки Щецинского Университета. Книги из Чечни после их изучения попадут в отдел библиотеки, которым пользуются учёные и студенты гуманитарных факультетов Щецинского Университета, в том числе истории и политологии. Руководство библиотеки направит письменную благодарность Академии наук Чеченской Республики.

По сведениям Богумилы Козловской библиотека Щецинского Университета является единственной в Польше, которая будет располагать в своих собраниях книгами доставленными из Чечни, что сделает её уникальной в рамках целой страны.

Уважаемый Господин Директор,

Дорогой Леонид Владимирович!

Прошу Вас принять мою искреннюю благодарность за возможность посетить Россию и познакомиться с кавказским регионом. Эта поездка обогатила книжное собрание университетской библиотеки, что позволит более объективно изучить столь многообразную страну как Россия и получить знания о Кавказе непосредственно от источника информации находящегося в этой стране. За что я Вам и фонду безгранично признательна.

С выражением уважения и симпатии,

Редактор Зофия Бомбчыньска-Елёнек

_____________________________________________________________________________

 Зофия Бомбчыньска – Елёнек

журналист

ул. Малопольска, д.46, кв. 11

70-515 Щецин, Польша

эл. Адрес: zofia.jelonek@worl.pl

телефон: +48 501 352 352