eLIBRARY ID: 39243802
ТАЛЛАМ

Академия наук Чеченской Республики (Грозный)

Номер: 1 (16) Год: 2019
           Название статьи Стр.
БИОЛОГИН IИЛМА  
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКЕХЬ ЭКОЛОГИН МАЬIНАХ КХЕТОШ-КХИОРЕХЬ УГГАРЕ А КОЬРТА ДЕКХАРШ
  Абумуслимов А.А., Банкурова Р.У., Абумуслимова И.А., Хасанова М.И.
7-10
ХИЙН МЕХАЛЛИН ПРОБЛЕМАШ А, ЦАРАХ НИЙСА ПАЙДАЭЦАР А
  Абумуслимов А.А., Банкурова Р.У., Абумуслимова И.А., Хасанова М.И.
11-15
ИСТОРИН IИЛМА   
КЪИЛБАСЕДА КАВКАЗАН БОТАНИКИН IИЛМАННА ЮКЪАДИЛЛИНА ДАКЪА
М.А. ТАЙСУМОВН 60 ШО КХАЧАРНА ЛЕРИНА

    Абумуслимов А.А., Абумуслимова И.А., Хасанова М.И.
16-22
ВАЙ А, ВАЙН ИСТОРИ А
Сумбулатов Д.А.
23-30
НОХЧИЙН ЛОВЗАР ХIОТТОРАН ЛАМАСТ
Берсанова З.Х.А.
31-34
ЯЛАР А, ТАЙДОККХУРГ ЯЬЛЧА А, ЦУННА ДАРБАННА ЛОКХУШ ХИЛЛАЧУ ЭШАРАН МУКЪАМ
Дадашев Р.Х., Бурчаев Х.Х., Садулаев Э.С.
35-39
МАТЕРИАЛЬНИ ЙОЦЧУ НОХЧИЙН КУЛЬТУРАН ТIАЬХЬЕ:
IАЙГИЙН КОЧАР (Я НОХЧИЙН ДОЬЗАЛАН ЧIАГIОНАН «ХIАЙКАЛ»)

   Уциев А.
40-45
ФИЛОЛОГИН IИЛМА       
БУРКАЕВ МОВЛАД – НОХЧИЙН КЕРЛА ИЛЛИН РЕПЕРТУАР КХОЛЛАРХО
   Газиева А.
46-52
ХIИНЦА ДЕРГ ГIАН ДАЦАРА
 Сакаева М.Х.
53-59
ГАЦАЕВ САЬIИДАН КЕРЛАЧУ ЗАМАНАН КХОЛЛАРАЛЛИН БАШХАЛЛАШ
Халикова М.Х.
60-63
НОХЧИЙН МЕТТАН ЛЕКСИКИН-СЕМАНТИКИН ТЕЗАУРУС. ХАНДЕШНАШ
Абдулкадыров А.Т.
64-103
НОХЧИЙН МЕТТАН ДЕКЪАЕХЬ ПАЙДАЭЦАРАН ЛИНГВИСТИКА КХИАРАН ХЬЕЛАШ, КОЬРТА ПРОБЛЕМАШ
Бадаева А.С.
104-107
ПРЕДЛОЖЕНИН ЦХЬАНАТАЙПАНАРА МЕЖЕНАШ
Халидов А.И.
108-112
ПРЕДЛОЖЕНИН «ЯЬРЖИНА» МЕЖЕНАШ
 Халидов А.И.
113-115
ЭТНОПЕДАГОГИКА         
ДОЬЗАЛ ВАЙЗАМАНАН IИЛМАНАН ЭТНОПЕДАГОГИКИН КЪЕПЕНАН ЦХЬА ДАКЪА А, БАШХАЛЛА А САННА
  Арсалиев Ш.М.Х.
116-121