eLIBRARY ID: 35215934   
ТАЛЛАМ    

Академия наук Чеченской Республики (Грозный)

Номер: 2 (13) Год: 2017   
    Название статьи Стр.
БИОЛОГИН IИЛМА     
  ЛОВБУЦ А, ЦУНАХ ПАЙДАЭЦАР А
   Умаров М.У.
7-9
ИСТОРИН IИЛМА       
КХЕТАШОНАН КОРТА – НОХЧИЙН ИСТОРИН А, СИНКХАЧАНАН А ХАЗНА
Абумуслимов А.А., Абумуслимова Ф.И.
10-14
ЭЛСТАНЖА ЮЬРТАРА ДИНАН ДАЙ
Гарсаев Л.М.
15-18
ГIЕБАРТАН ТIАЬХХЬАРЛЕРА УРХАЛЧА (СИЙЛАХЬ-ЛЕРАМЕЧУ СТЕГАН ВАСТ)
Вороков В.Х.
19-28
АЛАНИЙН ПАЧХЬАЛКХ ДАКЪОШКА ЕКЪАЕЛЛАЧУ МУЬРЕХЬ НОХЧАША ЭЛАШНА ДУЬХЬАЛ ДIАБАЬХЬНА КЪИЙСАМ (XII БI. ШОЛГIА АХ – XIII БI.)
Тесаев З.А.
29-43
АРХЕОЛОГИН МАТЕРИАЛИЙН ГIОЬНЦА НАХИЙН-АЛАНИЙН
ЮКЪАМЕТТИГИЙН ХАТТАРХ ЛАЬЦНА

Тесаев З.А.
44-55
БАММАТ-ЮРТ СУЛЕЙМАНОВ АХЬМАДАН БАЛХА ТIЕХЬ А, ДОКУМЕНТАША ДИЙЦАРЕХЬ А
Хизриев Х.А., Пашаева З.Ю.
56-60
БАРЗО БИЪНА ДУЙ
Шавлаева Т.М.
61-66
ФИЛОЛОГИН IИЛМА          
НОХЧИЙН МЕТТАН КЕСТАЛЛИН ДОШАМ: ХӀОТТОРАН ӀАЛАШО А, НЕКЪАШ А
Абдулкадыров А.Т.
67-69
НОХЧИЙН МАТТАХЬ ЦIЕРДЕШНАШ ЛЕГАДЕН «TCIERDOSH» ПРОГРАММИН БЕЛХАН АЛГОРИТМАН КОЬРТА ПРИНЦИПАШ
Бадаева А.С., Султанов З.А.
70-77
НОХЧИЙН МЕТТАН СИНХААМИЙН ДЕШНАШ
Баталов Р.Х.
78-84
ЛАР ЙОЦУШ ЦА ДОВ ДIАДАХНАРГ (АРСАНУКАЕВ ШАЙХИН «ТИМУРАН ТУР» ПОВЕСТАХ ЛАЬЦНА)
Бурчаев Х.Х.
85-90
НОХЧИЙН МЕТТАН ЦIЕРДЕШНИЙН ДУКХАЛЛИН ТЕРАХЬ КХОЛЛАДАЛАР
Вагапов А.Д.
91-99
СЛАВЯНИЙН БАВИТЬ – ВАЙНЕХАН – БАВВАЛА
Вагапов А.Д.
100-102
ШАРОЙН ДИАЛЕКТЕХЬ А, ЛИТЕРАТУРИН МАТТАХЬ А ЧОЛХЕЧУ ХАНДЕШНИЙН КХОЛЛАДАЛАР
Халикова А.Х.
103-106
ЭТНОПЕДАГОГИКА           
ПОЛИКУЛЬТУРИН ДЕШАРАН ДЕКЪЕХЬ АДАМ КХЕТОШ-КХИОР
Арсалиев Ш.М.Х.
107-112
РЕЦЕНЗИ           
А.И. ХАЛИДОВН НОХЧИЙН МЕТТАIИЛМАНАН ТЕРМИНИЙН ЛУГIАТАН РЕЦЕНЗИ. СОЬЛЖА-ГIАЛА, 2012. 448 А.
Вагапов А.Д.
113-119
АВТОРЕХ БОЦЦА ХААМАШ          
АВТОРЕХ БОЦЦА ХААМАШ 120-122
СТАТЬЯШ КЕЧЪЯРАН БАКЪЕНАШ         
“ТАЛЛАМ” ЖУРНАЛАН АВТОРШНА СТАТЬЯШ КЕЧЪЯРАН БАКЪОНАШ 123-124
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ         
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ ДЛЯ АВТОРОВ “ТАЛЛАМА” 125-126