eLIBRARY ID: 41318535
ТАЛЛАМ

Академия наук Чеченской Республики (Грозный)

Номер: 2 (17) Год: 2019
          Название статьи Стр.
БИОЛОГИН IИЛМА 
МАЛХБАЛЕН ЛОВ-БЕЦАН (BUNIAS ORIENTALIS L.) ПАЙДЕН АГIОНАШ
    Умаров М.У., Тайсумов М.А., Садулаев Э.С., Дулаев Х.Д.
7-10
ЭКОЛОГИН IИЛМА  
ТЕРКЙИСТЕРА ГIАМАРАН ЛАЬТТАН БАШХАЛЛАШ
       Абумуслимов А.А.
11-15
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН IАЛАМАН ГIИРСЕХ ТIАЛАМБАРЦА ПАЙДАЭЦАР
       Абумуслимова И.А.
16-20
ИСТОРИН IИЛМА   
НОХЧИЙН ХАЛКЪАН КХОЛЛАМАН НЕКЪАНА КАДЫРОВ АХЬМАД-ХЬАЬЖАС БИНА ТIЕIАТКЪАМ
    Гапуров Ш.А., Магамадов С.С., Эльбуздукаева Т.У.
21-28
ИОРДАНИН КУЛЬТУРА А, ЛИТЕРАТУРА А, СПОРТ А КХИОРЕ НОХЧИЙ ДИАСПОРО ДИЛЛИНА ДАКЪА
 Гарсаев Л.М., Гарасаев Х.А.М.
29-32
НОХЧИЙ НАХЧУВАНЕРА ДIАБАХАРХ ЛАЬЦНА ШЕРИЙЙОЗА (ГОЧДАР А, ТАЛЛАМБАР А)
Салгириев А.М.
33-35
ТИНИН ВИСИН ГIАЛМАКХОШЦА КЪИЙСАМ (ЧУЛАЦАМ А, ЦУНАХ КХЕТОР А)
Тесаев З.А.
36-43
ОЛДАМАН ГIЕЗА (ЧУЛАЦАМ А, ЦУНАХ КХЕТОР А)
Тесаев З.А.
44-46
ТАРИХ ЗОКК-КIАНТ (ЧУЛАЦАМ А, КХЕТАР А)
Тесаев З.А.
47-52
ДАДИ-ЮЬРТАН БОХАМАН – 200 ШО
Элембаев Ю.
53-58
МАТЕРИАЛЬНИ ЙОЦУ НОХЧИЙН КУЛЬТУРИН ТIАЬХЬЕ: КИРХЬА
Уциев А.
59-62
НОХЧИЙН МУХIАЖАРИЙН ХЬАЛХАРЧУ МУЬРЕХЬ ХИЛЛА ЮЬРТБАХАМ
  Шавлаева Т.М.
63-66
ФИЛОЛОГИН IИЛМА     
МАМАКАЕВ МОХЬМАДАН «БЕРД» СТИХОТВОРЕНЕХ
  Бурчаев Х.Х.
67-70
ВАЙЦА ДАХА ДИСИНА АМАТ (ДИДИГОВ БИЛУХЬАЬЖИ КХОЛЛАРАЛЛЕХ ЛАЬЦНА)
Газиева А.
71-75
НОХЧИЙН ФОЛЬКЛОРАН ИСТОРИ А, IИЛМАНЦА ТАЛЛАРХ ЛАЬЦНА
Мунаев И.Б.
76-93
КЪОМАН АМАЛАН СУРТХIОТТОРЕХЬ КЕСТАЛЛИН ДОШАМАН МАЬIНА
 Абдулкадыров А.Т.
94-96
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН IИЛМАНИЙН АКАДЕМИНО 2016 ШАРАХЬ ТIЕЭЦА КЪОБАЛБИНАЧУ НОХЧИЙН ОРФОГРАФИН ХИЙЦАМАШЦА НИЙСАЯЗДАРАН БАКЪОНАШ НИСЪЕШ БИНАЧУ БЕЛХАН ХЬОКЪЕХЬ
Бадаева А.С.
97-107
МИЧА БОЬДУ-ТЕ ВАЙНЕХАН ОРАМ?
  Чокаев К.З.
108-114
ХИ А, ХИЙИСТ А
  Чокаев К.З.
115-117
ЭТНОПЕДАГОГИКА      
ЭТНОКУЛЬТУРИН ДЕШАРЕХЬ КЪОМАН ЛАМАСТИЙН БАШХАЛЛАШ IАМОРЕХЬ ХААМИЙН ТЕХНОЛОГЕХ ПАЙДАЭЦАР
   Арсалиев Ш.М.Х.
118-121