eLIBRARY ID: 49544352
ТАЛЛАМ

Академия наук Чеченской Республики (Грозный)

Номер: 4 (25) Год: 2021
      Название статьи Стр.
БИОЛОГИН IИЛМА
БЕШАХЬ КХУЬУШ ЙОЛЧУ ПОРТУЛАК ОРАМАТАН ПАЙДЕ БИЛГАЛОНАШ
  Умаров М.У., Тайсумов М.А., Хасанова М.И., Дулаев Х.Д.
7-10
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ЛЕКХА ЛАЬМНАШ ДОЛЧУ ДЕКЪАН ТАРОНАШ
  Даукаев А.А., Абумуслимов А.А., Даукаев А.А.
11-14
ИСТОРИН IИЛМА  
ШОТОЙН (ХЬАЛГIИЙ) ТАЙПАНАН МИКРОТОПОНИМИ
   Баканаев Р.С.
15-19
ЛОВЗАРАН ЛАМАСТИЙН КЪЕПЕНЕХЬ НЕВЦАН НАКЪОСТАН ДЕКХАРШ
 Берсанова З.Х.А.
20-24
НОХЧИЙН МУХIАЖАРИЙН ТIАЬХЬЕНАХ БЕРШ ТУРЦИН ТIЕМАН ЭЛИТЕХЬ
Гарсаев Л.М., Гарасаев Х.А.М.
25-29
ЯПОНИ МАХКА ДIАВАХАНЧУ БЕРГИН БАЬЧЧАХ ЛАЬЦНА ШИРА ХАБАР
Дукаев Р.Х.
30-33
ДОСКАЕВ МОХЬМАД-ХЬАЬЖЕХ ЛАЬЦНА ДОШ
Ибрагимов М.М.
34-38
“ДЕГIАСТА” ЭТНОТОПОНИМ КХОЛЛАЯРАН ХАТТАРНА
Натаев С.А.
39-45
МУСАЛТ-ЭВЛА ЙИЛЛРАХ ЛАЬЦНА (АРЕНЦА БИНЧУ ТАЛЛАМНА ТIЕРА)
Шавлаева Т.М.
46-47
НОХЧИЙЧОХЬ АРХЕОЛОГИЙН ТАЛЛАМАШБАР КХИАР (БАГАЕВ МУСАН 80 ШО КХАЧАРНА)
   Абумуслимов А.А., Гайсултанова Т.А., Исраилова А.М.А.
48-53
ФИЛОЛОГИН IИЛМА   
МАМАКАЕВ IАРБИН ДАХАРХ А, КХОЛЛАРАЛЛАХ А БОЦЦА ХААМАШ
   Ахаева А.И., Хазуева Б.А.
54-56
НОХЧИЙН ХАЛКЪО ШЕН ИЭСЕХЬ ЙУХ-ЙУХА А БЕН НЕКЪ (ЯШУРКАЕВ СУЛТАНАН “МАЬРКIАЖ-БОДАН ТIЕХЬ КIАЙН ХЬОЬКХ” ПОВЕСТАХ ЛАЬЦНА)
Бурчаев Х.Х.
57-61
НОХЧИЙН ДОЬЗАЛЕХЬ КIЕНТАН МЕТТИГ А, ДЕКХАРШ А
Бурчаев Х.Х.
62-67
ОЬРСИЙН МЕТТАН ТIЕЭЦНА ЛЕКСИКА
Вагапов А.Д.
68-74
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ШКОЛАШКАХЬ НОХЧИЙН МОТТ А, ЛИТЕРАТУРА А IАМОРЕХЬ ВАЙЗАМАНАН ТЕХНОЛОГЕХ ПАЙДАЭЦАР
Магамшарипова Ф.М.
75-78