Таллам 4 21 2020

eLIBRARY ID: 44365876
ТАЛЛАМ

Академия наук Чеченской Республики (Грозный)

Номер: 4 (21) Год: 2020

Название статьи Стр.
БИОЛОГИН IИЛМА
ТЕРКАН-КУМАН ЛАХЕНАШЦА ОРАМАТИЙН ЧКЪОР КХОЛЛАДАЛАРХ
ИСТОРИН ЦХЬАДОЛУ ХАТТАРШ

АБДУРЗАКОВА А.С., ТАЙСУМОВ М.А., АБУМУСЛИМОВ А.А.

7-12

НОХЧИЙН «ПОП» БОХУ ДОШ ОЬРСИЙН МАТТЕ ГОЧДАРХ ЛАЬЦНА
ИБРИЕВ М.-Э.С.-Э.

13-15

СЕНАРГIАХ ЛАЬЦНА ПАЙДЕ ХААМАШ
УМАРОВ М.У., САДУЛАЕВ Э.С., ДУЛАЕВ Х.Д.

16-19

ЭКОЛОГИН IИЛМА
ЮКЪАРЧУ ДИСЦИПЛИНИЙН БУХ ТIЕХЬ ЭКОЛОГИИЧЕСКИ ДЕШАР КХИОР
АБУМУСЛИМОВ А.А.

20-23

ДЕШАРАН ЭКОЛОГИЗАЦИ ЯР – ЭКОЛОГИН КУЛЬТУРА КХОЛЛАРАН ЛАРД
АБУМУСЛИМОВ А.А.

24-27

КХИАР САЦЦАЗА ДӀАДАХЬАР КХОЧУШДАРАН ӀАЛАШОНЦА ДЕШАРХОШНА
ЭКОЛОГИН ӀИЛМА ХЬЕХАР

АБУМУСЛИМОВ А.А.

28-30

ИСТОРИН IИЛМА
1941–1945 Ш.Ш. СИЙЛАХЬ-ДАЙМЕХКАН ТIАМЕХЬ
ЦIОНТАРОША ЛАЬЦНА ДАКЪА

ХАБАЕВ И.Д.

31-37

XIX-ЧУ БIЕШЕРАН ШОЛГIАЧУ ЭХЕХЬ НОХЧИЙ ЮХХЕРА МАЛХБАЛЕ
ДIАКХАЛХАР: ИОРДАНИ ПАЧХЬАЛКХАН ИСТОРЕХЬ А, КУЛЬТУРЕХЬ А
НОХЧАША ЛАЬЦНА ДАКЪА (АРАХЬ ГУЛЙИНЧУ МАТЕРИАЛИЙН БУХ ТIЕХЬ)

ГАРСАЕВ Л.М., ГАРАСАЕВ Х.-А.М.

38-42

СУЛЕЙМАНОВ АХЬМАДАН КХОЛАРАЛЛЕХЬ
ГIИЛЛАКХ-ОЬЗДАНГАЛЛИН АГIОНАШ

ДАДАШЕВ Р.Х., МУСХАНОВА И.В.

43-45

ТОПОНОМИ – НОХЧИЙН ТАЙПАНИЙН ДIАХIОТТАМ ТАЛЛАРАН А, ДОЬЗАЛАН
СИЛСИЛ МЕТТАХIОТТОРАН А ХЬОСТА САННА (ХЬУЬРИКОЙ ЭВЛАРА
СХЬАБЕВЛЛАЧУ МУЛКЪОЙН ТАЙПАНАН МАСАЛНА ТIЕХЬ)

ТУРПАЛОВ Л.А.

46-48

БЕРСА-ШАЙХАН ИСЛАМАН ДИНЕ НЕКЪ
УСАЕВ А.А., УСАЕВА А.А.

49-51

XIX-ЧУ БӀЕШАРАХЬ А, XX-ГIА БIЕШЕРАН ЮЬХХЬЕХЬ А НОХЧИЙН IЕРДАХАРЕХЬ КХАЧАНАН ЧУЛАЦАМ (ЭТНОГРАФИН МАТЕРИАЛАШКАХУЛА)
ХАСБУЛАТОВА З.И.

52-57

ФИЛОЛОГИН IИЛМА
НОХЧИЙН ЭТНОС КХОЛЛАЯРАН ИСТОРЕХЬ НАХЧДАЛАРАН
СИНЕРГЕТИЧЕСКИ МАЬIНА

АЛЬБЕКОВ Н.Н.

58-61

НОХЧИЙН МЕТТАН СТИЛИСТИКИН ЦХЬАДОЛУ ДИЭЗАРШ
ВАГАПОВ А.Д., НАВРАЗОВА Х.Б.

62-67

ГАДАЕВ МОХЬМАД-САЛАХЬАН БИЭН КХИН ЦХЬАННАН А
ДОЦЧУ ДЕШНИЙН ХЬОКЪЕХЬ

ВАГАПОВ А.Д., НАВРАЗОВА Х.Б.

68-72

ГАЦАЕВ САЬIИДАН БАЙТАШКАХЬ
ХАЛКЪАН БАРТА КХОЛЛАРАЛЛИН МУКЪАМАШ

ХАЛИКОВА М.Х.

7375

ЮРИСПРУДЕНЦИ
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ ЧЕЧЕНЦЕВ В ТРУДАХ А.С. СУЛЕЙМАНОВА
ХАБАЕВ И.Д.

7679