eLIBRARY ID: 36449263  

ТАЛЛАМ   

Академия наук Чеченской Республики (Грозный)

Номер: 1 (14) Год: 2018   
     Название статьи Стр.
БИОЛОГИН IИЛМА    
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ДЕНДРОФДОРА: ЛАТИНИЙ, ОЬРСИЙН, НОХЧИЙН ЦIЕРАШ
Умаров М.У., Тайсумов М.А., Вагапов А.А.
7-15
ИСТОРИН IИЛМА    
XX БIЕШЕРАН 50–70-ГIА ШЕРАШКАХЬ НОХЧ-ГIАЛГIАЙЧОЬНАН ЯРТИЙН РАЙОНАШКАХЬ ХIУСАМАШ МЕТТАХIИТТОР
Берсанова З.Х.А.
16-18
НОХЧИЙ А, КЪИЛБАСЕДА КАВКАЗЕХЬ ЛУЛАХОШЦА ДИКАЧУ ЮКЪАМЕТТИГИЙН ЛАМАСТАШ А
Гапуров Ш.А.
19-22
ШИРАЧУ ЗАМАНАШКАХЬ ДУЬЙНА НАХИЙН-ГУЬРЖИЙН ХИЛЛАЧУ ЮКЪАМЕТТИГИЙН ЦХЬАДОЛУ ХАТТАРШ
Гарсаев Л.М., Абумуслимов А.А., Гарсаева М.М.
23-28
XX БІ. ЧАККХЕНЕХЬ – XX БІ. ЮЬХХЬЕХЬ НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКЕХЬ ПОЛИЭТНИЧНОСТЬ А, ЭТНОПОЛИТИКИН ХЬЕЛАШ, А УЬШ ДІАДОВЛАРАН БАХЬАНАШ А
Гарсаев Л.М., Абумуслимов А.А., Гарсаева М.М.
29-32
ИОРДАНИН ШОЗЗА ТУРПАЛХО, ИНАРЛА АХЬМАД IАЛА АД-ДИН АРСЛАН (ЯКАМ)
Гарсаев Л.М., Гарасаев А.М.
33-36
НОХЧАША ШАЙН КЪОМАЛЛА А, БУСАЛБА ДИН А IАЛАШДАРЕХЬА 1941–1957 ш.ш. КЪАМ НУЬЦКЪАША МАХКАХДАЬККХИЧА ЛАТТИЙНА КЪИЙСА
Ибрагимов М.М.
37-44
XIX–XX-ГIА БI. ЮЬХХЬЕХЬ А НОХЧИЙН ЛОВЗАРАН ДУХАРАН МАЬIНА (ЭТНОГРАФИН МАТЕРИАЛАШ ТIЕХЬ)
 Хасбулатова З.И.
45-49
НОХЧИЙН «НАХЧ» БОХУЧУ ДЕШАН ЧУЛАЦА
   Шавлаева Т.М.
50-52
ФИЛОЛОГИН IИЛМА        
НОХЧИЙН ИЛЛИЙН ЧУЛАЦАМАН А, КЕПАН А БАШХАЛЛАШ
   Бадаева З.С.
53-56
ХАЛКЪАНА ОРЦАНЕХЬ ВАЬГНАРГ (МАТИН ДАДАШАН «ИМАМ ТОЗУ» ПОВЕСТАХ ЛАЬЦНА)
Бурчаев Х.Х.
57-60
МИНКАИЛОВ ЭЛЬБРУСАН КХОЛЛАРАЛЛАХ ЛАЬЦНА
Бурчаев Х.Х.
61-68
ДАХАРАН КЪИЛБА – СИЙНА ГЕНЕ (АРСАНУКАЕВ ШАЙХИН ПОЭЗЕХ ЛАЬЦНА)
Бурчаев Х.Х.
69-73
ДОШАМАШКАХЬ БИЛГАЛДАНЗА НОХЧИЙН МЕТТАН ЦӀЕРДЕШНАШ
Абдулкадыров А.Т.
74-85
НОХЧИЙН МАТТАХЬ ХАЛКЪАНА ЮКЪАХЬ ЛЕЛАШ ЙОЛУ
ГЕОГРАФИН ТЕРМИНАШ

Абумуслимов А.А., Абумуслимова И.А.
86-109
«ТАЙПА» БОХУЧУ НОХЧИЙН ТЕРМИНАН КЛАССИФИКАЦИН ЧУЛАЦА
    Альбеков Н.Н.
110-117
АВТОРЕХ БОЦЦА ХААМАШ        
 АВТОРЕХ БОЦЦА ХААМАШ 122-123