Таллам №2 2021

eLIBRARY ID: 46353092

ТАЛЛАМ

Академия наук Чеченской Республики (Грозный)

Номер: 2 (23) Год: 2021
Название статьи Стр.
БИОЛОГИН IИЛМА
БӀАЬСТЕНАН ЙУЬХХЬЕХЬ КХУЬУЧУ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ФЛОРЕХ ЛАЬЦНА

Тайсумов М.А., Умаров М.У., Астамирова А.М., Тасуева Э.Л.
7-12
ЛАЬТТАН ХЬОКЪЕХЬ IИЛМАНАШ
НОХЧИЙЧОХЬ БАХА ХОВШАРХ А, ЛАТТА ЛЕЛОРАХ А ЛАЬЦНА
Абумуслимов А.А., Абумуслимова И.А., Балаудинова П.Х.
13-17
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ЛАМАНАН КIОШТАШКАХЬ
ТОКХАМАШ ХИЛАРХ ЛАЬЦНА

Даукаев А.А., Дадашев Р.Х.
18-21
ИСТОРИН IИЛМА
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКЕРА ЙОККХА-АТАГIА ЮЬРТАРА БАХАРХОЙ
СИЙЛАХЬ-БОККХАЧУ ДАЙМЕХКАН ТIАМЕХЬ

Осмаев А.Д.
22-25
СИЙЛАХЬ-БОККХАЧУ ДАЙМЕХКАН ТIАМЕХЬ ЙОККХА-АТАГIАРЧУ
БАХАРХОША ДАЬХНА ХЬУЬНАРШ

Осмаев А.Д., Осмаева П.А.
26-30
КАВКАЗАН ТIЕМАН ЗАМАНАХЬ НОХЧАША ГIАЛГIАЗКХАШЦА
ХЬУЬНАН СУРСАТАШ ЙОХК-ЭЦАР ЛЕЛОРЕХ ЛАЬЦНА

Хизриев Х.А.
31-37
ЖАНГИЕВ ЖАНХОТ: ИСТОРИН-БИОГРАФИН ДОЦЦА БIАЬРГТОХАР
Дахо А.А.
38-43
КУЬРЧАЛА ЮЬРТАН ТОПОНОМИ
Усаев А.А.
44-51
ТIЕМАН БАЬЧЧА ТIЕЛХАГ
Усаев А.А.
52-56
ДАЙМЕХКАН ДУЬХЬА ДIАБАЬХЬНА ХАЛА НЕКЪ:
ГАПУРОВ ШАХРУДИН АЙДИЕВИЧАН ЮБИЛЕЙНА ЛЕРИНА

Абумуслимов А.А.
57-64
НР-Н IА-Н АКАДЕМИКАН КЕРИМОВ ИБРАХIИМ АХМЕДОВИЧАН
ЮБИЛЕЙНА ЛЕРИНА

Гагаева З.Ш., Абумуслимов А.А.
65-68
ФИЛОЛОГИН IИЛМА
НОХЧИЙН МАТТАХЬ АРАДАЬЛЛАЧУ НОХЧИЙН ГАЗЕТАХ ЛАЬЦНА
Турпалов Л.А.
69-71
ФИЛОСОФИН IИЛМА
НОХЧИЙН ШИРАЧУ ЙУКЪАРАЛЛИН ЭКСТРЕМИЗМАНА
ДУХЬАЛОЙАРАН ПОТЕНЦИА

Манкиев А.А.
72-78