eLIBRARY ID: 46353092

ТАЛЛАМ

Академия наук Чеченской Республики (Грозный)

Номер: 2 (23) Год: 2021
        Название статьи Стр.
БИОЛОГИН IИЛМА
БӀАЬСТЕНАН ЙУЬХХЬЕХЬ КХУЬУЧУ НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ФЛОРЕХ ЛАЬЦНА
  Тайсумов М.А., Умаров М.У., Астамирова А.М., Тасуева Э.Л.
7-12
ЛАЬТТАН ХЬОКЪЕХЬ IИЛМАНАШ   
НОХЧИЙЧОХЬ БАХА ХОВШАРХ А, ЛАТТА ЛЕЛОРАХ А ЛАЬЦНА
  Абумуслимов А.А., Абумуслимова И.А., Балаудинова П.Х.
13-17
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ЛАМАНАН КIОШТАШКАХЬ ТОКХАМАШ ХИЛАРХ ЛАЬЦНА
   Даукаев А.А., Дадашев Р.Х.
18-21
ИСТОРИН IИЛМА    
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКЕРА ЙОККХА-АТАГIА ЮЬРТАРА БАХАРХОЙ СИЙЛАХЬ-БОККХАЧУ ДАЙМЕХКАН ТIАМЕХЬ
  Осмаев А.Д.
22-25
СИЙЛАХЬ-БОККХАЧУ ДАЙМЕХКАН ТIАМЕХЬ ЙОККХА-АТАГIАРЧУ БАХАРХОША ДАЬХНА ХЬУЬНАРШ
  Осмаев А.Д., Осмаева П.А.
26-30
КАВКАЗАН ТIЕМАН ЗАМАНАХЬ НОХЧАША ГIАЛГIАЗКХАШЦА ХЬУЬНАН СУРСАТАШ ЙОХК-ЭЦАР ЛЕЛОРЕХ ЛАЬЦНА
 Хизриев Х.А.
31-37
ЖАНГИЕВ ЖАНХОТ: ИСТОРИН-БИОГРАФИН ДОЦЦА БIАЬРГТОХАР
Дахо А.А.
38-43
КУЬРЧАЛА ЮЬРТАН ТОПОНОМИ
Усаев А.А.
44-51
ТIЕМАН БАЬЧЧА ТIЕЛХАГ
Усаев А.А.
52-56
ДАЙМЕХКАН ДУЬХЬА ДIАБАЬХЬНА ХАЛА НЕКЪ: ГАПУРОВ ШАХРУДИН АЙДИЕВИЧАН ЮБИЛЕЙНА ЛЕРИНА
  Абумуслимов А.А.
57-64
НР-Н IА-Н АКАДЕМИКАН КЕРИМОВ ИБРАХIИМ АХМЕДОВИЧАН ЮБИЛЕЙНА ЛЕРИНА
   Гагаева З.Ш., Абумуслимов А.А.
65-68
ФИЛОЛОГИН IИЛМА      
НОХЧИЙН МАТТАХЬ АРАДАЬЛЛАЧУ НОХЧИЙН ГАЗЕТАХ ЛАЬЦНА
   Турпалов Л.А.
69-71
ФИЛОСОФИН IИЛМА      
НОХЧИЙН ШИРАЧУ ЙУКЪАРАЛЛИН ЭКСТРЕМИЗМАНА ДУХЬАЛОЙАРАН ПОТЕНЦИАЛ
   Манкиев А.А.
72-78